Příprava na atestaci a její dopady na průvodce

V rámci semináře budou diskutována jak legislativní východiska, tak především strategie veřejnoprávních původců při přípravě na možné scénáře, od nutnosti přechodu na atestovanou verzi systému, až po nucenou výměnu elektronického systému spisové služby. Součástí...

Veřejná zakázka pro eSSL

V rámci workshopu bude vysvětlen základní právní rámec výkonu spisové služby, rozsah mandatorních požadavků na informační systémy v jednotlivých rolích a další praktické otázky spojené s definicí požadavků na rozsah a kvalitu dodávky, způsob zajištění provozní podpory...

Typové spisy v teorii a praxi

V rámci semináře bude vysvětlena struktura typového spisu a jeho jednotlivých částí, vazba typového spisu na ostatní entity spisové služby, zejména spisový plán a věcné skupiny, spisy a dokumenty. Dále bude na příkladech vysvětleno využití a výhody typového spisu....

Kontrola výkonu spisové služby

V rámci semináře budou diskutována jak obecná východiska pro kontrolní činnost v této oblasti, tak konkrétní metody, postupy a nástroje pro výkon auditu. Součástí semináře je i představení metodického návodu pro kontrolu výkonu spisové služby. Obsah kurzu: Principy...