Etický Kodex

Institut pro správu dokumentů, z.s., (dále „IPSD“) vyhlašuje tento Etický kodex. Cílem kodexu je deklarovat, jaké hodnoty a principy by měli členové spolku ctít a dodržovat, ať už v profesním či osobním jednání. Kodex je návodem a zároveň závazkem, který každý člen IPSD přijímá svým vstupem do spolku a zavazuje se jej dodržovat.

Členové IPSD jsou svým členstvím zavázáni dodržovat následující pravidla:

  1. Působit při vykonávání své profese a plnit své povinnosti s odbornou péčí a v souladu s obecně přijímanými standardy a pravidly.
  2. Profesionalitou svého přístupu povznášet pověst a povědomí o problematice řízení a správy dokumentů a informací.
  3. Nepřetržitě se vzdělávat a zvyšovat svou odbornou kvalifikaci a kompetence v oblasti řízení a správy dokumentů a informací.
  4. Přijímat odpovědnost pouze za takové úkoly a projekty, které odpovídají odborným i kapacitním možnostem a které mohou být realizovány s odpovídající péčí a na nejlepší možné odborné úrovni.
  5. Podporovat implementaci a podněcovat soulad s vhodnými standardy, procedurami a nástroji pro řízení a správu dokumentů a informací.
  6. Podporovat osvětu a odborné vzdělávání vlastní organizace, odborné i laické veřejnosti v oblasti řízení a správy dokumentů a informací.

Závažné porušení těchto pravidel členem IPSD může být důvodem k disciplinárnímu řízení a případně i vyloučení z IPSD.