Dokumenty

Legislativní základna

Základní normativní prostředí problematiky správy záznamů vymezují především následující zákony a podzákonné normy:

 • Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (text zákona)
 • Vyhláška 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby (text vyhlášky)
 • Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (text zákona)
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (text zákona)
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (text zákona)
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (text zákona)
 • Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci (text zákona)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o rušení směrnice 1999/93/ES (text zde)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (text zde)

Legislativní základna – utajované informace

Základní normativní prostředí problematiky správy záznamů vymezují především následující zákony a podzákonné normy:

 • Zákon. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (text zákona)
 •  Vyhláška č. 529/2005 Sb.,o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací (text vyhlášky)
 • Vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti (text vyhlášky)
 • Vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti (text vyhlášky)
 • Vyhláška č. 432/2011 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací (text vyhlášky)
 • Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor (text vyhlášky)
 •  Vyhláška č. 525/2005 Sb. o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací (text vyhlášky)
 •  Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků (text vyhlášky)

Legislativní základna – zdravotnictví

V oblasti zdravotnictví jsou na problematiku dokumentů a informací kladeny zvláštní nároky, a proto je upravena speciální legislativou. Klíčovým prvkem je v této oblasti především souhrnný termín „Zdravotnická dokumentace“. Detailní vymezení problematiky obsahují především následující zákony a podzákoné normy:

 • Zákon 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (text zákona)
 • Vyhláška 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (text vyhlášky)
 • Vyhláška 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému (text vyhlášky)

Slovník pojmů

Pracovní skupina Memoranda MV, jejímž je IPSD iniciátorem, pracuje dlouhodobě na sjednocování terminologie v oblasti správy dokumentů a spisové služby. Výsledkem tohoto snažení jsou doposud tři Slovníky pojmů:

 • Slovník pojmů 2012 aneb Základní pojmy z oboru správy dokumentů podle ISO 15 489 – Správa dokumentů (Records Management) a jejich výklad v kontextu českého právního prostředí
 • Slovník pojmů 2013 aneb Základní pojmy z oboru správy dokumentů podle legislativy ČR a jejich výklad v kontextu mezinárodních norem a standardů
 • Slovník pojmů 2014 aneb Základní pojmy z oboru správy dokumentů podle legislativy ČR a jejich výklad v kontextu mezinárodních norem a standardů – revidovaná verze