Informační list NAČR

Národní archiv České republiky v rámci předarchivní péče a metodické podpory veřejnoprávních původců publikuje Informační list, ve kterém se věnuje aktuálním metodickým otázkám souvisejícím s výkonem spisové služby. Zde přinášíme přehled dosud publikovaných textů vydaných v rámci Informačního listu (originál najdete na stránkách Národního archivu):

Ročník 2020

Částka 7/2020

Částka 6/2020

Ročník 2019

Částka 5/2019

Částka 4/2019

 • č. 14/2019: Nadbytečné převody komponent do výstupních datových formátů
 • č. 13/2019: Příprava skartačních návrhů v eSSL – generování SIP balíčků
 • č. 12/2019: K problematice dokumentů vyřizovaných pod stejným číslem jednacím dle § 11 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb. v eSSL
 • č. 11/2019: 1. srpna 2012 jako rozhodné datum pro vyžadování úplných povinností původce
 • č. 10/2019: Konstrukce spisových plánů s ohledem na hierarchii věcných skupin (doplnění k č. 25/2018 Informačního listu)
 • č. 9/2019: Digitální podepisování a PDF/A
 • č. 8/2019: Vlastní digitální dokumenty v elektronických systémech spisové služby a jejich podepisování
 • č. 7/2019: Povinnost převodu do výstupního datového formátu ve spisovně
 • č. 6/2019: Přejímání databází
 • č. 5/2019: Jednoznačný identifikátor dokumentu a podací razítko
 • č. 4/2019: Digitalizace (zdravotnické) dokumentace a možnost případného ničení vstupu
 • č. 3/2019: Novela vyhlášky č. 259/2012 Sb.
 • č. 2/2019: Výběr archiválií mimo skartační řízení po novele zákona o archivnictví a spisové službě
 • č. 1/2019: Osobní údaje: jmenný rejstřík v novele archivního zákona

Ročník 2018

Částka 3/2018

 • č. 37/2018: Tvorba SIP balíčků u dokumentů nebo spisů vyřízených, resp. uzavřených před 1. 8. 2012, SIP balíčky ze samostatné evidence dokumentů
 • č. 36/2018: Otázka opatřování SIP balíčků autentizačními prvky
 • č. 35/2018: Spisový a skartační plán a jeho hierarchické uspořádání
 • č. 34/2018: Elektronická spisovna a dodatečná evidence obsahu spisovny
 • č. 33/2018: Veřejné zakázky na elektronické systémy spisové služby: doporučení
 • č. 32/2018: Přechod z elektronického systému spisové služby na listinnou formu výkonu spisové služby
 • č. 31/2018: Kontinuita vedení spisové služby a změny elektronických systémů spisové služby
 • č. 30/2018: Nahlížení do spisů podle správního řádu a vkládání protokolu o nahlížení do spisů včetně uzavřených spisů a vliv nově vložených dokumentů na spouštěcí událost
 • č. 29/2018: Ztráta dokumentu ve spisu a její řešení
 • č. 28/2018: Trvalý skartační souhlas na dokumenty automatizovaně vytvářené na základě dat z informačních systémů veřejné správy
 • č. 27/2018: Aktualizovaný metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby vedené prostřednictvím eSSL
 • č. 26/2018: Informační systémy spravující dokumenty, samostatné evidencí dokumentů a eSSL a přeevidování dokumentů mezi nimi
 • č. 25/2018: Opakované používání kvalifikovaného časového razítka (přerazítkování), „autentičnost“ dokumentů v digitální podobě
 • č. 24/2018: Ověřování platnosti elektronických podpisů, pečetí a časových razítek
 • č. 23/2018: Použití elektronické pečetě, pokud byl dokument současně podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem
 • č. 22/2018: Konec možnosti používání zaručeného elektronického podpisu místo kvalifikovaného

Částka 2/2018

 • č. 21/2018:Skartační řízení z eSSL a komunikace s archivem
 • č. 21/2018: Skartační řízení z eSSL a komunikace s archivem
 • č. 20/2018: Příklady vybraných sekvencí SIP dle NSESSS 2017 (SIP verze 3)
 • č. 19/2018: Datové balíčky SIP zasílané Národnímu archivu dle NSESSS 2017 (SIP verze 3)
 • č. 18/2018: Tzv. dlouhodobé důvěryhodné archivy
 • č. 17/2018: Paralelní platnost více spisových plánů u původce
 • č. 16/2018: Používání pevných křížových odkazů
 • č. 15/2018: Formáty digitálních komponent a jejich převod na výstupní datový formát
 • č. 14/2018: K problematice velikosti a formátu komponent ukládaných v eSSL
 • č. 13/2018: Ponechání vyřizujícího dokumentu pro výkon spisové služby
 • č. 12/2018: Digitální a analogová forma dokumentu, její uvádění v evidenci dokumentů a v SIP
 • č. 11/2018: K připravované novele zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • č. 10/2018: Ukončení zpracování datových balíčků SIP podle NSESSS z roku 2012

Částka 1/2018

 • č. 9/2018: Zdroj dat pro určení formátu – MIMETYPE v METS
 • č. 8/2018: Samostatné evidence dokumentů a rozhraní na propojení systémů spravujících dokumenty
 • č. 7/2018: Pořadové číslo v SIP
 • č. 6/2018: Využití elementu Neevidence a nepoužívání čísla jednacího
 • č. 5/2018: Obsah datového balíčku SIP
 • č. 4/2018: K povinnosti uvádět v eSSL a SIP ukládací jednotku u dokumentů v analogové podobě
 • č. 3/2018: K otázce konfliktu skartačních režimů spisu a v něm zatříděných dokumentů
 • č. 2/2018: Skartační řízení a evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
 • č. 1/2018: K problematice spisů, do nichž nejsou vloženy v eSSL žádné dokumenty