Dotaz:

Dovoluji si se na Vás obrátit s dotazem, zda je možné, aby statutární orgán společnosti požádal o zřízení datové schránky s tím, že ji bude obsluhovat jeho zaměstnanec a tudíž obdržel vstupní údaje do DS pouze tento určený zaměstnanec a statutární orgán pak neměl informace k tomu, aby mohl do DS vstoupit? Je možné z databáze zjisti osobu, která má do DS přístup?

Odpověď:

Problematiku upravuje § 8 zákona č. 300/2008 Sb. následujícím způsobem:

(3) K přístupu do datové schránky právnické osoby je oprávněn statutární orgán právnické osoby, člen statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena.
(6) K přístupu do datové schránky je dále oprávněna pověřená osoba, kterou je
b) u datové schránky právnické osoby fyzická osoba pověřená statutárním orgánem právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jimi stanoveném,
(7) Osoby uvedené v odstavcích 1 až 4 mohou určit, že úkony, které jsou jim podle tohoto zákona vyhrazeny ve vztahu k pověřeným osobám a k ministerstvu, může činit fyzická osoba k tomu určená (dále jen „administrátor“).
(8) Pověřená osoba je oprávněna k přístupu k dokumentům určeným do vlastních rukou adresáta pouze, stanoví-li tak osoba uvedená v odstavcích 1 až 4 nebo administrátor.

Zákon č. 300/2008 Sb, § 8

Z uvedeného vyplývá, že statutární orgán právnické osoby nebo jeho člen má přístupové údaje k datové schránce právnické osoby vždy. Oprávněná osoba může být další osobou, která může k datové schránce přistupovat, ale přidělením oprávnění nezaniká přístup statutárního orgánu nebo jeho člena k datové schránce.Identifikace konkrétní osoby přistupující do datové schránky není veřejnou informací, neboť tato informace nemá vliv na právní účinky doručení zpráv do datové schránky právnické osoby.