Metodické stanovisko MV ČR

Ministerstvo vnitra vydalo dne 30. 3. 2016 Stanovisko k výkladu skutkové podstaty správního deliktu podle § 74 odst. 9 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, kterým odpovídá na dotaz Národního archivu v téže věci. Předmětem stanoviska je...

Setkání členů a příznivců IRMS (2)

Ve čtvrtek 14. dubna 2016 se – na druhý pokus a tentokrát snad již bez problémů – uskuteční naše první setkání. Jedná se o neformální akci, na které bychom rádi shrnuli činnost IRMS v České republice za rok 2015, nastínili plány a představy pro...