Novela archivního zákona

Dne 19. září 2016 vstoupil v platnost zákon č. 298/2016 Sb., který uvádí do souladu celou řadu zákonů s nařízením eIDAS a jeho implementací do českého právního řádu, zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Část čtyřicátá zákona č. 298/2016 Sb. mění zákon č. 4 o archivnictví a spisové službě, a to následujícím způsobem:

ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona o archivnictví a spisové službě
Čl.XLIII

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 56/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:

 1. V § 46 odst. 1 písm. b) se bod 3 zrušuje. Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.
 2. V § 49 odst. 1 písm. b) bodě 3 se slova „s výjimkou těch“ zrušují a na konci textu bodu se doplňují slova „nebo požádají o výběr archiválií ve skartačním řízení“.
 3. V § 49 odst. 1 písm. c) se na konci textu bodu 14 doplňují slova „s výjimkou bytových družstev“.
 4. V § 49 odst. 1 písm. c) závěrečné části ustanovení se slova „jejich vrcholových“ nahrazují slovem „vrcholných“ a na konci textu písmene se doplňují slova „původců uvedených v bodech 1 až 12“.
 5. V § 65 odst. 7 se slova „uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické značky a kvalifikovaného časového razítka“ nahrazují slovy „elektronického podpisu, elektronické pečetě, elektronického časového razítka nebo jiného elektronického prostředku obdobného účelu“.
 6. V § 65 odst. 8 se slova „uznávaný elektronický podpis, uznávanou elektronickou značku nebo kvalifikované časové razítko“ nahrazují slovy „elektronický podpis, elektronickou pečeť, elektronické časové razítko nebo jiný elektronický prostředek obdobného účelu“ a věta poslední se zrušuje.
 7. V § 69a odst. 3 se slova „uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické značky nebo kvalifikovaného časového razítka“ nahrazují slovy „elektronického podpisu, elektronické pečetě nebo elektronického časového razítka“ a slova „kvalifikovaných certifikátů, na kterých jsou založeny“ se nahrazují slovy „certifikátů, jsou-li na nich založeny“.
 8. V § 69a odstavec 4 zní: „(4) Dokument vzniklý převedením nebo změnou datového formátu opatří určený původce doložkou. Doložku dokumentu v analogové podobě podepíše osoba odpovědná za převedení dokumentu. Doložku dokumentu v digitální podobě podepíše osoba odpovědná za převedení nebo změnu datového formátu kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo určený původce zapečetí kvalifikovanou elektronickou pečetí a dále doložku opatří kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. Takový dokument má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením nebo změnou datového formátu vznikl. Údaje týkající se převedení nebo změny datového formátu stanoví prováděcí právní předpis.“.
 9. V § 69a se odstavec 5 zrušuje.
 10. V § 70 odst. 1 písm. o) se slova „uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické značky nebo kvalifikovaného časového razítka“ nahrazují slovy „elektronického podpisu, elektronické pečetě nebo elektronického časového razítka“.

Čl.XLIV
Přechodné ustanovení

Po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze namísto kvalifikovaného elektronického časového razítka podle § 69a odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použít elektronické časové razítko vydané kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.

Komentáře

Žádné komentáře.

Archiv Příspěvků

 • 2024 (1)
 • 2023 (4)
 • 2022 (7)
 • 2021 (1)
 • 2020 (31)
 • 2019 (22)
 • 2018 (26)
 • 2017 (26)
 • 2016 (9)
 • 2015 (11)
 • 2014 (17)
 • 2013 (28)
 • 2012 (28)
 • 2011 (15)