Jak se již stalo dobrým zvykem, upozorňujeme na těchto stránkách na zajímavá školení, semináře a workshopy s problematikou správy dokumentů a informací a spisové služby. Další z takových akcí je seminář „Spisová služba a archivní legislativa, uchovávání a vyřazování dokumentů„, který proběhne 11. dubna v Hotelu Constans v Praze na Malé straně. Hlavním lektorem semináře bude Mgr. Marie Tarantová, vedoucí oddělení fondů hospodářských subjektů Státního oblastního archivu Praha.

Seminář je zaměřen na problematiku správy analogových a digitálních dokumentů v souvislosti s novelou zákona č. 499/2004, o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění, a prováděcích předpisů. Je určen veřejnoprávním i soukromoprávním původcům, pracovníkům spisoven i všem ostatním zájemcům, kteří pracují s dokumenty a potřebují aktuální informace. Seminář se zaměří na následující témata:

  • novela archivního zákona platná od 1.7.2012 (zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů)
  • vyhláška č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby platná od 1.8.2012
  • související legislativní předpisy
  • příjem, evidence, oběh, vyřizování a odesílání dokumentů
  • ukládání dokumentů, skartační lhůty
  • povinnosti a vyřazování dokumentů veřejnoprávních a soukromoprávních původců
  • podrobnosti skartačního řízení, archiválie v digitální podobě
  • tvorba spisového řádu, spisového a skartačního plánu

Detaily a přihlášku na seminář naleznete zde. Pokud Vám naše informace pomohly v rozhodování o účasti, budeme rádi, vyplníte-li v kolonce „Poznámka“ text „IRMS“.