Počátkem roku 2010 se začala připravovat další novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, která reagovala na stávající proces elektronizace veřejné správy. Tato novela byla vydána ve Sbírce zákonů pod č. 167/2012 Sb. Účinnost zákona je stanovena k 1. červenci 2012. (základní informace viz novinky IRMS)

Prováděcí vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, byla nahrazena prováděcí vyhláškou č. 259/2012 Sb., která pokrývá působnost i dalších právních předpisů (nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách). Tato prováděcí vyhláška nabyla účinnosti od 1. srpna 2012. (základní informace viz novinky IRMS)

S účinností k 11. červenci 2012 dochází i k novelizaci Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby.

Všechny tyto změny přinášejí celou řadu nových povinností, se kterými se musí organizace podléhající zákonu o archivnictví a spisové službě, stejně jako dodavatelé elektronických systémů spisové služby a dalších souvisejících technologií, v co nejkratší době vypořádat.

Pro usnadnění orientace ve změnách provedených v tak rozsáhlé právní úpravě připravilo naše sdružení ve spolupráci s přední kapacitou v oblasti metodiky provozování spisové služby a spolutvůrcem legislativního procesu v této oblasti, ing. Martinou Macek, vedoucí Oddělení řízení, metodiky a kontroly spisové služby Ministerstva vnitra, workshop, na kterém paní Macek představí stěžejní změny, která nová právní úprava přináší v oblasti správy dokumentů v digitální podobě.

Workshop proběhne v prostorách Business centra Ovocný trh 17. 10. 2012 od 14:00, jeho součástí bude představení klíčových změn v jednotlivých zmíněných normách a následná diskuse.

Pozvánka na workshop je ke stažení ve formátu pdf. Registrace je možná mailem na adrese akce@irms.cz nejpozději do 15. 10. 2012.