Již dříve jsme v novinkách zmínili, že došlo k rozsáhlé novele zákona 499/2004 Sb. a že probíhá práce na souvisejících podzákonných normách. Poněkud stranou našeho zájmu však současně proběhla novelizace právních předpisů srovnatelného významu, které upravují problematiku správy klíčových dokumentů ve zdravotnictví – takzvané „zdravotnické dokumentace“.

Jedná se především o zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, který ve své šesté části v §§ 52 – 78 řeší problematiku zdravotnické dokumentace a národního zdravotnického informačního systému, a dále pak o prováděcí předpisy k tomuto zákonu, zejména o vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, a o vyhlášku č. 116/2012 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému.

Text všech těchto právní úprav jsme zařadili do sekce Dokumenty a v blízké době se pokusíme vrátit k nejpodstatnějším rysům provedených úprav.