Novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, byla 18. ledna 2011 předložena vládou k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Organizační výbor PSP ČR projednání návrhu zákona doporučil 19. 1. 2012 (usnesení č. 214), určil zpravodaje Ing. Jaroslava Krupku a navrhl přikázat k projednání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který jej zařadil na program svého 21 jednání, které se bude konat 22. 2. 2012.

Dokumenty vztahující se k návrhu novely zákona byly publikovány ve sněmovním tisku č. 581.