Spolek Information and Records Management Society – Czech Republic Group se věnuje ve své metodické činnosti nejen tématům zaměřeným čistě na spisovou službu jako takovou, ale i tématům s touto problematikou souvisejícím, či na ni bezprostředně navazujícím. jedním je téma zveřejňování smluv a dalších dokumentů v souvislosti se zákonem č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

Pracovní skupina spolku zaměřená na metodickou práci vytvořila Metodický návod k Registru smluv, který je v současné době v připomínkovém řízení v rámci Pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro standardizaci procesů správy dokumentů a informací, kterou společně s Ministerstvem vnitra České republiky založilo a vede IRMS. Současně byl vytvořen vzdělávací program, který bude po schválení metodiky předložen k akreditaci Ministerstvu vnitra podle ustanovení § 31 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

V úterý 25. října také již proběhl pilotní seminář vzdělávacího programu a ten tak má své první úspěšné absolventy, kterým tímto gratulujeme a děkujeme za důvěru, kterou nás poctili jakožto účastníci pilotního kurzu. Další kurzy tohoto programu budou vyhlášeny po úspěšném získání akreditace.