Elektronicke faktury po novele

S novelou zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která mimo jiné harmonizuje český právní řád s evropskou směrnicí 2010/45/EU o elektronické fakturaci, se rozhořela veřejná debata o tom, zda a za jakých podmínek je možné nově vystavovat, předávat a uchovávat daňové doklady v elektronické formě. Pro správné pochopení této problematiky jsou klíčové dva paragrafy zákona (tučně jsou vyznačeny jejich podstatné části):

§ 26 Daňový doklad

(1) Daňovým dokladem je písemnost, která splňuje podmínky stanovené v tomto zákoně.

(2) Daňový doklad může mít listinnou nebo elektronickou podobu.

(3) Daňový doklad má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystaven a obdržen elektronicky. S použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí souhlasit osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje.

(4) Za správnost údajů na daňovém dokladu a za jeho vystavení ve stanovené lhůtě odpovídá vždy osoba, která plnění uskutečňuje.

 

§ 35a Elektronické uchovávání daňových dokladů

(1) Daňový doklad lze převést z listinné podoby do elektronické a naopak.

(2) Daňový doklad lze uchovávat elektronicky prostřednictvím elektronických prostředků pro zpracování a uchovávání dat.

(3) Při uchovávání daňových dokladů prostřednictvím elektronických prostředků musí být rovněž elektronicky uchovávána data zaručující věrohodnost původu daňových dokladů a neporušenost jejich obsahu.

(4) Pokud uchovatel uchovává daňové doklady prostřednictvím elektronických prostředků zaručujících nepřetržitý dálkový přístup k uchovávaným datům, je povinen zajistit pro správce daně bezodkladně přístup k těmto dokladům, možnost stahovat je a používat je, pokud jde o

a) daňové doklady uchovávané osobou povinnou k dani, která má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku, nebo

b) daňové doklady za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku uchovávané osobou povinnou k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku.

Pro správné pochopení významu a dopadů novely pak není klíčem pouze uvolnění podmínek a požadavků na daňový doklad v elektronické podobě, ale především ponechání plné odpovědnosti a důkazního břemene k prokázání autenticity, integrity a čitelnosti na příjemci daňového dokladu. Je proto více než kdy jindy podstatné, aby byly nastaveny technické, ale především procesní postupy, které zaručí po celou dobu uchování daňových dokladů, která činí v souladu s požadavky zákona nejméně 10 let, schopnost prokázat všechny uvedené vlastnosti pro každý jednotlivý daňový doklad.

Více informací k problematice přináší také Národní mnohostranné fórum ČR pro elektronickou fakturaci při Hospodářské komoře České republiky ve svém Doporučení pro elektronickou fakturaci ve vztahu k novele zákona o DPH (dokument s textem doporučení je ke stažení i na naších stránkách).

Komentáře

Žádné komentáře.

Archiv Příspěvků

 • 2024 (1)
 • 2023 (4)
 • 2022 (7)
 • 2021 (1)
 • 2020 (31)
 • 2019 (22)
 • 2018 (26)
 • 2017 (26)
 • 2016 (9)
 • 2015 (11)
 • 2014 (17)
 • 2013 (28)
 • 2012 (28)
 • 2011 (15)