Jedním z hlavních cílů sdružení IRMS je vytváření předpokladů pro systematické a kvalitní vzdělávání všech úrovní veřejnosti, specialistů a odborníků v oblasti správy dokumentů, informací a spisové služby. Za tímto účelem vytvořila pracovní skupina Vzdělávání pod vedením Lenky Švejdarové a za přispění celé řady odborníků vzdělávací systém složený z jednotlivých, na sebe navazujících modulů. Tento systém je doplněn o certifikační schéma, na základě kterého jsou absolventi jednotlivých modulů testování a v případě úspěšného složení testu je jim přiznán certifikát potvrzující dosažení dané kvalifikace či odbornosti.

Protože usilujeme o univerzální uplatnění tohoto vzdělávacího modelu, požádalo naše sdružení v létě o akreditaci jednotlivých modulů odbor veřejné správy Ministerstva vnitra, respektive jeho akreditační pracoviště v rámci Institutu pro veřejnou správu Praha. Po posouzení akreditační komisí byly předložené podklady akceptovány a Information and Records Management Society – Czech Republic Group, o.s., získala akreditaci vzdělávací instituce s číslem akreditace AK/I-56/2012.

Současně byly akreditovány tyto vzdělávací moduly:

  • M01 – Správa dokumentů: Úvod do problematiky
  • M11 – Manažer dokumentů: Základy
  • M21 – Specialista: Politika správy dokumentů
  • M22 – Specialista: Systémy správy dokumentů
  • M23 – Specialista: Procesy správy dokumentů
  • M24 – Specialista: Audit správy dokumentů
  • M25 – Specialista: Komerční spisovna
  • M31 – Manažer dokumentů: Konsultant
  • M32 – Manažer dokumentů: Interní auditor