Na letošním, již šestém ročníku odborné konference Docuride, která se koná 9. a 10. října v Jihlavě, přejdeme ve spolupráci se zástupci České pošty od teoretických přednášek, kterým se IRMS věnovalo v minulých ročnících, k reálné praxi. Přednáška „Certifikační audit správy dokumentů dle standardu ISO 15489 – jeho princip a praktické zkušenosti České pošty, s.p.“ ve své první části shrne základní metodická východiska pro provádění auditu správy dokumentů v organizacích, a to jak z pohledu českého právního prostředí, které vymezují především zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, a Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, tak z pohledu mezinárodních norem a standardů.

V této oblasti probíhá – podobně jako v české legislativě – v poslední době k významným změnám, takže představíme nejen již tradičně propagovaný standard ISO 15489 Informace a dokumentace – Správa dokumentů, ale i nově rozvíjenou skupinu norem ISO 30300 Informace a dokumentace – Systémy pro správu záznamů.

Ve druhé, a po mém soudu výrazně zajímavější, části přednášky pak vystoupí zástupci České pošty, která v létě dokončila více než půlroční proces přípravy na certifikační audit a získala certifikát o auditu správy dokumentů v souladu se standardem ISO 15489. Zkušenosti z vlastního procesu přípravy a auditu, stejně jako postřehy o tom, co tento proces organizaci přinesl, budou bezesporu zajímavým vstupem do diskuse o dobré praxi v oblasti správy dokumentů.

Více infromací o konferenci nalznete na www.docuride.cz