Jak jsme již informovali dříve, připravuje sdružení Information and Records Management Society – Czech Republic Group valnou hromadu. Ta se uskuteční ve čtvrtek 27. 6. 2013 v Praze.

Organizační výbor navrhl následující program valné hromady:

  • Zahájení
  • Schválení jednacího a hlasovacího řádu
  • Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
  • Zpráva presidenta o činnosti sdružení a stavu jeho majetku
  • Schválení výroční zprávy o činnosti sdružení
  • Návrh presidenta na změnu stanov
  • Hlasování o změně stanov
  • Závěr

K projednání bodu „Návrh presidenta na změnu stanov“ budou přizváni jako hosté zástupci Asociácie správcov registratúry ze Slovenska (ASR SR) a vybraní zástupci společností podnikajících v oblasti koncesované živnosti „Vedení spisovny“ z České republiky. Předmětem bodu bude projednání úpravy stanov tak, aby mohlo dojít v rámci IRMS CRG ke zřízení Komory komerčních spisoven a současně aby bylo možné navázat institucionalizovanou spolupráci v rámci Slovenské republiky s ASR SR.