Rok 2012 byl plný aktivit a občanské sdružení Information and Records Management Society – Czech Republic Group v něm dokázalo zrealizovat celou řadu cílů, které si na jeho začátku předsevzalo, nebo ke kterým dospělo v průběhu roku na základě vlastní činnosti i změn, odehrávajících se v oblasti správy dokumentů a spisové služby obecně. Stejně tak je před námi celá řada výzev i pro rok nadcházející.

Vedení občanského sdružení se proto rozhodlo uspořádat valnou hromadu členů sdružení, na které bude provedena rekapitulace roku uplynulého a projednán plán činů příštích, stejně tak jako některé významné změny v oraganizaci a zaměření činnosti sdružení. Předběžný plánovaný termín konání valné hromady je čtvrtek 18.4.2013 v dopoledních hodinách, místem konání bude Praha. Podklady budou účastníkům valné hromady poskytnuty s předstihem.

Organizační výbor navrhuje následující program valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
  3. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
  4. Zpráva prezidenta o činnosti sdružení a o stavu jeho majetku
  5. Schválení výroční zprávy o činnosti sdružení a o stavu jeho majetku
  6. Návrh prezidenta na změnu stanov
  7. Hlasování o změně stanov
  8. Závěr

V případě, ze máte jakékoliv dotazy či připomínky jak k programu, tak k vlastnímu konání či organizaci valné hormady, směřujte je, prosím, na generálního sekretáře sdružení, ing. Milana Štefla.