Úvod

Audit spisové služby a systémů pro správu dokumentů

Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem Audit spisové služby a systémů pro správu dokumentů, který naše sdružení pořádá dne 14. února 2018 v prostorách Autoklubu v Opletalově ulici v Praze.

Procesy spisové služby

Rádi bychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem Procesy spisové služby, který naše sdružení pořádá dne 14. února 2018 od 12:30 v prostorách Autoklubu v Opletalově ulici v Praze.

Změna názvu

V souvislosti s rozhodnutím britské Information and Records Management Society o ukončení mezinárodní činnosti se naše sdružení v lednu 2017 přejmenovalo na Institut pro správu dokumentů.

Arrow
Arrow

Slider

Novinky

Code That Displays Latest Articles

 • V rámci pátečního workshopu "Spisová služba a GDPR", pořádaného koordinátorem digitální agendy ČR společně s Úřadem na ochranu osobních údajů v rámci dvoudenní mezinárodní konference s názvem „GDPR a jeho implementace do každodenní praxe státní správy“, představil PhDr. Jiří Úlovec, ředitel odboru archivní správy, metodickou pomůcku nazvanou "Přehled právních předpisů stanovujících povinnost ukládat vybrané typy dokumentů". Tento praktický dokument přináší analýzu právního řádu z pohledu správného stanovení skartační lhůty, což je jak základem pro řádný výkon spisové služby, tak se jedná o zásadní podklad pro přípravu na účinnost obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), kde je jednou z podmínek řádného výkonu ochrany osobních údajů také systémové nastavení lhůt, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány a nastavení odpovídajících procesů likvidace osobních údajů po uplynutí těchto lhůt. Metodika si neklade za cíl postihnout celý právní řád, neboť to je úkol nadmíru náročný. Jedná se pouze o první verzi dokumentu, která se zaměřila na vybraných 19 oblastí (věcných skupin) a která bude nadále průběžně doplňována a rozvíjena. Metodika je k dispozici ke stažení v sekci Dokumenty. Zahrnuté věcné skupiny:
  1. Archivnictví
  2. Auditoři, audit
  3. Bankovnictví, finanční operace
  4. Bezpečnost, střelné zbraně a střelivo, utajované skutečnosti, požární ochrana
  5. Cenové předpisy, speciální komodity
  6. Doprava a spoje, celnictví
  7. Ekonomika, daně, účetnictví
  8. Hornictví, geologická činnost
  9. Obchod
  10. Sociální oblast
  11. Stavebnictví, územní plánování
  12. Střet zájmů, rejstřík trestů
  13. Školství a kultura, výzkum a vývoj
  14. Veřejné zakázky
  15. Vnitřní správa, územní samosprávné celky, volby, matriky
  16. Zaměstnanecké záležitosti, státní služba
  17. Zdravotnictví, bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  18. Zemědělství, životní prostředí
  19. Justice, exekutoři
   

 • V rámci pracovní skupiny Archivní správy Ministerstva vnitra a Národního archivu jsme se podíleli na zpracování metodického materiálu k dopadům GDPR do oblasti spisové služby a správy dokumentů. Dokument s názvem "Ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby, zejména v informačních systémech spravujících dokumenty u veřejnoprávních původců" je živým materiálem, který se bude dále vyvíjet tak, jak se budou upřesňovat výklady v jednotlivých aspektech ochrany osobních údajů a jak budou vznikat související právní úpravy (zejména nový zákon na ochranu osobních údajů). Metodika je k dispozici ke stažení v sekci Dokumenty.

 • Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem Novinky pro rok 2018 vyplývající z eIDAS – Elektronická identifikace osob, který naše sdružení pořádá dne 23. května 2018 od 12:30 v prostorách Autoklubu v Opletalově ulici v Praze. Setkání bude zaměřeno na workshop zaměřený na konkrétní dopady Nařízení Rady Evropy eIDAS na elektronické systémy spisové služby. Cílem semináře bude seznámit účastníky se situací v druhém roce po nabytí účinnosti eIDAS a upozornit na nejčastější chyby, kterých se původci v oblasti dokumentů v digitální podobě vzhledem k této směrnici dopouštějí. V průběhu workshopu bude prostor pro diskusi a Vaše otázky. Seminářem Vás bude provázet Ing. Martina Macek, dlouholetá členka sdružení IPSD a odbornice v oblasti péče o dokumenty v digitální podobě. Cena semináře je stanovena na 1.490 Kč bez DPH. ​​Pozvánku na setkání si můžete stáhnout zde. Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast. Případné přihlášky zasílejte, prosím, na mailovou adresu akce@ipsd.cz nebo prostřednictvím formuláře uvedeného níže.

  Registrace na seminář


  Vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy sídla.
  Mailová adresa slouží k potvrzení rezerva a pro případné zasílání organizačních pokynů a dalších informací souvisejících s organizací semináře.
  Telefon slouží ke kontaktování v případě organizačních změn nebo jiných nepředvídaných okolností.
  Zaškrtnutím potvrzujete, že máte zájem, abychom Vás informovali o konání dalších odborných seminářů, workshopů a konferencí pořádaných IPSD. Obvykle se jedná o jeden až dva emaily měsíčně.

 • Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem Dopady GDPR na ochranu osobních údajů při správě dokumentů, který naše sdružení pořádá dne 4. dubna 2018 od 12:30 v prostorách Autoklubu v Opletalově ulici v Praze. Setkání bude zaměřeno na obecné představení nařízení na základě záměrné a standardní ochrany a přístupu založeném na riziku jako konstrukčním základu ochrany osobních údajů, seznámení s novými nástroji ochrany osobních údajů v obecném nařízení a porovnání vybraných povinností správců a zpracovatelů podle obecného nařízení a zákona č. 101/2000 Sb. V průběhu workshopu bude prostor pro diskusi a Vaše otázky. Seminářem Vás bude provázet Martina Macek, dlouholetá členka sdružení IPSD a odbornice v oblasti péče o dokumenty v digitální podobě. ​​Pozvánku na setkání si můžete stáhnout zde. Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast. Případné přihlášky zasílejte, prosím, na mailovou adresu akce@ipsd.cz nebo prostřednictvím formuláře uvedeného níže.

  Registrace na seminář


  Vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy sídla.
  Mailová adresa slouží k potvrzení rezerva a pro případné zasílání organizačních pokynů a dalších informací souvisejících s organizací semináře.
  Telefon slouží ke kontaktování v případě organizačních změn nebo jiných nepředvídaných okolností.
  Zaškrtnutím potvrzujete, že máte zájem, abychom Vás informovali o konání dalších odborných seminářů, workshopů a konferencí pořádaných IPSD. Obvykle se jedná o jeden až dva emaily měsíčně.

 • Rádi bychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem  Předávání a přeprava utajovaného dokumentu, zásilka, tvorba a její přeprava kurýrem nebo kurýrní službou, který naše sdružení pořádá dne 14. února 2018 od 9:30 v prostorách Autoklubu v Opletalově ulici v Praze. Setkání bude zaměřeno na problematiku předávání a přeprava utajovaného dokumentu, tvorba zásilky obsahující utajovaný dokument, přeprava zásilky kurýrem nebo kurýrní službou. Vše podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a vyhlášky č.529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací. V průběhu workshopu bude prostor pro praktické ukázky, diskusi a Vaše otázky. Workshopem bude provázet Petr Fík, odborník na ochranu utajovaných informací a administrativní bezpečnost..​​ Pozvánku na setkání si můžete stáhnout zde. Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast. Případné přihlášky zasílejte, prosím, na mailovou adresu akce@ipsd.cz nebo prostřednictvím formuláře uvedeného níže. Cena vložného na seminář je 1490 Kč bez DPH.

Partneři

Firemní členové