Úvod

Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem Dopady GDPR na ochranu osobních údajů při správě dokumentů, který naše sdružení pořádá dne 21. listopadu 2018 v prostorách Autoklubu v Opletalově ulici v Praze.

Rádi bychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem Legislativa spisové služby, související legislativa ČR a EU. Správa dokumentů pohledem ISO 15489, který naše sdružení pořádá dne 28. listopadu 2018 v prostorách Autoklubu v Opletalově ulici v Praze.

Změna názvu

V souvislosti s rozhodnutím britské Information and Records Management Society o ukončení mezinárodní činnosti se naše sdružení v lednu 2017 přejmenovalo na Institut pro správu dokumentů.

previous arrow
next arrow
Slider

Novinky

Code That Displays Latest Articles

 • Dokument, který je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem podle § 5 zákona č. 297/2016 Sb. a opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem podle § 11 téhož zákona, není třeba dále zapečetit kvalifikovanou elektronickou pečetí a to s ohledem na legislativní znění § 8 zákona č. 297/2016 Sb., kde je stanoveno, že veřejnoprávní podepisující či jiná právnická osoba, jedná-li při výkonu své působnosti, zapečetí dokument v elektronické podobě kvalifikovanou elektronickou pečetí, pokud jiný právní předpis nestanoví jako náležitost právního jednání obsaženého v dokumentu podpis nebo tato náležitost nevyplývá z povahy právního jednání. Nařízení eIDAS kvalifikovanému elektronickému podpisu přiznává stejný právní účinek jako vlastnoručnímu podpisu (srv. čl. 25 odst. 2 nařízení eIDAS). Dle definice kvalifikovaného elektronického podpisu uvedené v čl. 3 odst. 12, kvalifikovaným elektronickým podpisem je zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů, a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy. Přičemž jedním z požadavků na zaručené elektronické podpisy je zajistit, aby k datům, která jsou tímto podpisem podepsána, byl připojen takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoliv následnou změnu dat (srv. čl. 26 nařízení eIDAS). Pokud je dokument podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, je tudíž možné zjistit následnou změnu tohoto dokumentu po jeho podepsání kvalifikovaným elektronickým podpisem. Informace k problematice kvalifikovaných elektronických pečetí Ministerstvo vnitra zveřejňuje na této adrese: http://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-problematice-kvalifikovanych-elektronickych-peceti.aspx . Na odkazované stránce je k dispozici rovněž metodický materiál k problematice pečetění dle § 8 zákona č. 297/2016 Sb. Zdroj: Národní archiv

 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve svém § 19 stanovil dvouleté přechodné období pro používání uznávaných elektronických podpisů a elektronických značek na místo kvalifikovaných elektronických podpisů a kvalifikovaných elektronických pečetí. Toto přechodné období skončilo 19. září 2018. Od tohoto dne mohou veřejnoprávní podepisující/pečetící (§ 5 cit. zákona) používat pouze kvalifikovaný elektronický podpis a kvalifikovanou elektronickou pečeť na kvalifikovaném prostředku (schválený USB token, čipová karta), pokud se dokumentem právně jedná, což je vždy (srv. zejména § 545 a 546 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Používáním pouze zaručených elektronických podpisů nebo elektronických značek se v případě veřejnoprávních původců jedná o nesprávný úřední postup podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Zdroj: Národní archiv

 • Ministerstvo vnitra v pondělí zveřejnilo na svých webových stránkách aktualizovanou verzi publikace Metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby vedené prostřednictvím elektronického systému spisové služby u veřejnoprávních původců. Jedná se o aktualizované vydání, které reflektuje změny v Národním stadnardu pro elektronické systémy spisové služby z roku 2017. Dokument najdete ke stažení v sekci Metodiky a pomůcky našeho webu. Na zpracování metodického návodu i na jeho aktualizacích se od samého počátku intenzivně podílí i členové našeho sdružení, informace o problematice kontroly spisové služby si můžete přímo od autorů metodického návodu poslechnout na našich seminářích, například 7. listopadu na semináři Kontrola spisové služby.

 • Institut pro správu dokumentů podsoupil během léta reakreditaci vzdělávací instituce v rámci zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Ke 12. září byla našemu spolku udělena akreditace vzdělávací instituce a přiděleno nové číslo akreditace AK/I-33/2018. Současně byly akreditovány první dva kurzy nové koncepce:
  • Důvěryhodná správa dokumentů v digitální podobě
   • AK/PV-473/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky AK/VE-260/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky.
  • Základní pravidla pro práci s utajovanými dokumenty
   • AK/PV-472/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníků
   • AK/VE-259/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
  Akreditace dalších kurzu bude následovat, o jejich struktuře a obsahu budeme dále infromovat.