Audit spisové služby

Auditní informační systém (AIS) Deming3 je online systém určený k podpoře provádění kontrolních činností ve specifických oblastech. Obsahuje auditní moduly založené na specifických metodikách, standardech a legislativních požadavcích.

Institut pro správu dokumentů vytvořil na základě Metodického návodu pro kontrolu výkonu spisové služby vedené prostřednictvím elektronického systému spisové služby u veřejnoprávních původců (viz Metodiky a pomůcky) kontrolní modul v AIS Deming3, který obsahuje kompletní seznam kontrolních otázek dle Metodického návodu, metodické vysvětlivky k jednotlivým otázkám a odkazy na konkrétní zdrojovou legislativu. Rovněž je možné využívat další relevantní kontrolní moduly AIS Deming3 relevantní pro oblast správy dokumentů a informací, jako je ověření shody systému řízení bezpečnosti informací s požadavky ISO 27001 a postupně budou přibývat další oblasti.

Vlastní využití systému je jednoduché a intuitivní, uživatel získá přístup k online formuláři, pomocí kterého je prováděn jednotlivými kontrolními požadavky, po dokončení kontroly systém vygeneruje zprávu o stavu kontrolované oblasti včetně kontrolních zjištění, komentářů a doporučení definovaných uživatelem.

Na základě objednávky konkrétního modulu bude vytvořen účet s přístupem k jedné instanci (kontrolnímu formuláři) objednaného modulu, který je platný po dobu 3 měsíců. V případě zájmu o opakované využití systému, zavedení vlastních kontrolních metodik nebo realizaci většího množství auditů nás kontaktujte emailem na adrese bezouska@ipsd.cz.

Objednávka licence AIS Deming3